اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

             

   

اعضای هیأت مدیره شرکت  سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

صاحبان سهام

 نماینده سهامدار در هیأت مدیره  سمت
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام)  آقای حبیب شریفی نویسی
رئیس هیأت مدیره(غیر موظف)
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص)  آقای فریبرز جاهدی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل(موظف)
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن  ( سهامی خاص)  آقای حسین مهرپاک عضو هیأت مدیره(غیر موظف)
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز
   
شرکت پارس مسکن سامان