شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) با مرکزیت کرمانشاه و تحت پوشش قرار دادن استان های کرمانشاه،کردستان، همدان ، ایلام در تاریخ 9/5/86 طی شماره 11826  در اداره ثبت شرکت های استان کرمانشاه به ثبت رسیده است .

سرمایه اولیه شرکت 10 میلیون ریال بوده است که در شهریور ماه سال 87 به مبلغ 30 میلیارد ریال افزایش یافته است.