پروژه های در دست شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

                                

                                                                                    1- پروژه تجاری- مسکونی منزه با زیر بنای12940 متر مربع

                                                  ( 72 واحد مسکونی + 6 واحد تجاری)

                   پروژه منزه   پروژه منزه کرمانشاه

          

         نمای فوقانی منزه    نمای درونی پروژه منزه 

 

2) پروژه مسکونی- تجاری منزه کرمانشاه (72واحد مسکونی + 4واحد تجاری)