زمینه 3  

  

       آدرس: کرمانشاه- خیابان شهید اشرفی اصفهانی(فردوسی)- 

       روبروی پمپ بنزین- پلاک 96

      تلفن:37248890و37246608 (083) 

     تلفکس: 372488913 (083) 

    صندوق پستی: 67188-13883

  پست الکترونیکی: mailto:gharb@hic-iran.com