زمینه 3  

  

       آدرس: کرمانشاه-خیابان شریعتی کوچه شهید شریفی (آگاهی سابق) پلاک 24

        تلفن 37226483 (083) 

     فکس: 37233236 (083) 

    صندوق پستی: 57916-67139

  mailto:gharb@hic-iran.com