شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

 
 FAEN 
صفحه نخست پورتال  
 شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) 

سهامداران شرکت عبارتند از:

                                      - شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

                                     - شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)

                                     - شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن  (سهامی خاص)

                                     - شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)

                                     - شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)

 

اعضای هیأت مدیره شرکت عبارتند از:

                                             - آقای حبیب شریفی نویسی ( رئیس هیأت مدیره)    

                                             - آقای فریبرز جاهدی (نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل)

                                             - آقای حسین مهر پاک ( عضو هیأت مدیره)