کرمانشاه - دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

مهندس بابک کاشمری ( مدیرعامل )
مدیرعامل

الهه الوندی ( مدیرمالی )

رسانه جدید

مهندس حمیدرضا داودی منفرد ( مسئول اجرا - مدیر روابط عمومی - مدیر فروش و امورقراردادها )مدیر فروش ، مسئول روابط عمومی و امور قراردادها خسرو زینوری ( مسئول دفتر مدیرعامل )رسانه جدید