اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

             

   

اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

صاحبان سهام

 نماینده سهامدار در هیأت مدیره  سمت
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
جناب آقای بابک کاشمری
رئیس هیأت مدیره
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
جناب آقای حبیب شریفی نویسی
نایب رئیس هیأت مدیره
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن جناب آقای فریبرز جاهدی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره