اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

             

   

اعضای هیأت مدیره شرکت  سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

صاحبان سهام

 نماینده سهامدار در هیأت مدیره  سمت
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
آقای مجتبی نیک کردار
رئیس هیأت مدیره(غیر موظف)
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
آقای حبیب شریفی نویسی
نایب رئیس هیأت مدیره(غیر موظف)
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) آقای حسن ریحانی پور
عضو هیأت مدیره(غیر موظف)

آقای فریبرز جاهدی 
مدیرعامل