اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

             

   

اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

صاحبان سهام

 نماینده سهامدار در هیأت مدیره  سمت
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
جناب آقای بابک کاشمری
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
جناب آقای فریبرز جاهدی
 رییس هیئت مدیره 
 شرکت پویا نوین پارس 
جناب آقای علی آقا ذینوری
عضو هیئت مدیره