شرکت سـرمایه گذاری مســکن منطقه غرب با ماهیت نمایندگی و مرکزیت کرمانشاه در سال 1374 شروع به فعالیت کرده و براساس سیاستهای شرکت گروه سرمایه گذاری مســکن در سال 1386 از نمایندگی به شـرکت مستقل تبدیل گردید.تا کنون در این شرکت مجموعاحدود 2500 واحد مسکونی و 4 پروژه تجاری و اداری ساخته شده است.

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ،100 میلیارد ریال میباشد که شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامدار اصلی این شرکت است.