پروژه های تکمیل شده شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

 1-پروژه تجاری-خدماتی میلاد با زیربنای 15660 متر مربع (همدان)

 

                                          

 

1- پروژه 341 واحدی آزادی با زیربنای 34168 متر مربع (کرمانشاه)

                                                  پروژه آزادی

                               2- پروژه 90 واحدی بهاران با زیربنای 7876 متر مربع (کرمانشاه)

                                                 پروژه 90 واحدی بهاران کرمانشاه

                              3- ساختمان سرپرستی  بانک مسکن با زیربنای 6500 متر مربع (کرمانشاه)

                                                  بانک مسکن کرمانشاه

                             4- پروژه 192 واحدی کسری با زیربنای 25500 متر مربع (کرمانشاه)

                                                 پروژه کسری

                            5-پروژه فردوسی یک کرمانشاه (36 واحد مسکونی +یک واحد تجاری)

                                                پروژه های تکمیل شده

                                                6- پروژه 202 واحدی بهاران (سنندج)

                                            پروژه 90 واحدی بهاران کرمانشاه

                                               7- پروژه 192 واحدی نسیم (سنندج)