پروژه منزه (برج پارسه)

رسانه جدید

شامل 72 واحد مسکونی و 6 واحد تجاری در شهرکرمانشاه

پروژه میلاد

پروژه تجاری - خدماتی (پارکینگ طبقاتی) میلاد
دارای محیط تجاری زیبا و محوطه ای بی نظیر در شهر همدان

پروژه مسکونی 192 واحدی کسری

رسانه جدید

یکی از آثار ماندگار شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در شهر زیبای کرمانشاه

برج اداری - تجاری پاستور

رسانه جدید
اولین برج ساخته شده در شهر همدان ، بطوریکه مردم شهر همدان  از این برج بعنوان آدرس دادن هم استفاده میکنند.

پروژه 36 واحدی فردوسی کرمانشاه

رسانه جدید
پروژه 36 واحدی فردوسی کرمانشاه 

ساختمان سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه

رسانه جدید