پروژه های در دست شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

رسانه جدید

                                

پروژه مسکونی 55 واحدی شکریه همدان

 ( بصورت مشارکت با شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند )