پروژه های در دست شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

                                

                     1- پروژه تجاری- مسکونی منزه با زیر بنای12940 متر مربع

                           ( 72 واحد مسکونی + 6 واحد تجاری)